Naši činnost podporují

materiální, technickou, osobní (personální) či jinou pomocí....

crdm.jpg jmk.jpg

- MČ Brno-Bystrc


- Jihomoravský kraj


- Česká rada dětí a mládeže


- Junák – český skaut, z.s., který daroval 10 000 Kč na celoroční činnost oddílu Kormoráni,


- pan Martin Kočí, který daroval 10 000 Kč na celoroční činnost střediska


- pan Tomáš Sychra, který daroval 6 300 Kč na celoroční činnost oddílu Panteři


-pan Martin Křivánek, který daroval 6 000 Kč na celoroční činnost oddílu Kormoráni


-paní Jana Daňková, která darovala 5 400 Kč na celoroční činnost oddílu Panteři


-rodina Šmerkova, který daroval 5 000 Kč na celoroční činnost oddílu Šídla


Dále středisko získalo movité věci od PharmDr. Ludvíka Ráčka – Lékárny Akát a movité věci od paní Barbory Urbanové


Jak darovat ?

Rozhodnete-li se stát dárcem našeho střediska, máte několik možností. Důležité je vědět, z jaké pozice dar věnujete. To lze učinit třemi způsoby:

jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace - fyzická osoba jako podnikatel (např. živnostník) - fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem jako zástupce firmy - právnická osoba Dárce - fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Je-li poskytovatelem podpory firma nebo organizace, rozlišujeme dvě možnosti, jak podporovat naše středisko - darování a sponzoring.

Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a násl. Pro potřeby zvýhodnění při zdanění je třeba v darovací smlouvě uvést účel podle zákona č. 586/1992 Sb., § 20 odstavec 8.

Od darování je nutné odlišit sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě.

(zdroj - www.neziskovky.cz)

Kontaktujte nás

V případě zájmu poskytnout našemu středisku finanční či hmotný dar, případně chcete-li nabídnout jinou formu spolupráce, kontaktujte prosím naši účetní - Kristina Ondráčková (kris.ondrackova@gmail.com). Děkujeme. Pokud vás zajímá naše činnost, více můžete zjistit z výročních zpráv. Výroční zprávy

© 2010 Vrbovec - 24. skautské středisko Brno


Vedoucí střediska:     David Odehnal
Telefon:+420 728 526 999
E-mail:vrbovec.brno@gmail.com