Naši činnost podporují

materiální, technickou, osobní (personální) či jinou pomocí....

Statutární město Brno, městská část Brno – Bystrc http://www.bystrc.cz
- dar 45 000 Kč na cestovné, přepravu a dopravu
firma ALOGO, s.r.o.http://www.alogo.cz
- dar 30 000 Kč na nákup garáže oddílu Panteři
firma Fox Finance s.r.o. darovala 2 200 Kč na činnost oddílu Panteři,
Pavel Šmerk, který daroval 5 000 Kč na činnost oddílu Šídla
Jana Daňková, která darovala 3 600 Kč na činnost oddílu Panteři,
Ing. Petr Číhal, který daroval 1 000 Kč na činnost oddílu Šídla.
Římskokatolická farnost Brno - Bystrc http://www.faby.cz

Jak darovat ?

Rozhodnete-li se stát dárcem našeho střediska, máte několik možností. Důležité je vědět, z jaké pozice dar věnujete. To lze učinit třemi způsoby:

jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace - fyzická osoba jako podnikatel (např. živnostník) - fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem jako zástupce firmy - právnická osoba Dárce - fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Je-li poskytovatelem podpory firma nebo organizace, rozlišujeme dvě možnosti, jak podporovat naše středisko - darování a sponzoring.

Darem rozumíme bezúplatný převod majetku (peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy dle občanského zákoníku § 628 a násl. Pro potřeby zvýhodnění při zdanění je třeba v darovací smlouvě uvést účel podle zákona č. 586/1992 Sb., § 20 odstavec 8.

Od darování je nutné odlišit sponzorování, které je založeno na poskytnutí propagační a reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi. Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby. Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, ale smlouvou o reklamě.

(zdroj - www.neziskovky.cz)

Kontaktujte nás

V případě zájmu poskytnout našemu středisku finanční či hmotný dar, případně chcete-li nabídnout jinou formu spolupráce, kontaktujte prosím naši účetní - Kristina Ondráčková (kris.ondrackova@gmail.com). Děkujeme. Pokud vás zajímá naše činnost, více můžete zjistit z výročních zpráv. Výroční zprávy

© 2010 Vrbovec - 24. skautské středisko Brno


Vedoucí střediska:     David Odehnal
Telefon:+420 728 526 999
E-mail:vrbovec.brno@gmail.com